בני קיבוץ

שםמשפחה- מקורימשפחה- כיוםבן / בת זוגקבוצה - בית קמהסיווג
ויקיפינליעומרילד חוץ
ליביאברבנלבן קיבוץ
אביאברבנלרימוןבן קיבוץ
שיאברהמידברתסנוניתבן קיבוץ
רינת ז"לאברהמיבן קיבוץ
אמיתיאהרונוביץבן קיבוץ
לירןאורן שקדבן קיבוץ
אוריאורן רימוןבן קיבוץ
זאבאורןשיבוליםילד חוץ
תוםאורן בן קיבוץ
איילאלפיהשחףבן קיבוץ
כרמיתאלפיהבלטיאנסקיסנוניתבן קיבוץ
הילהאלפיהפשושבן קיבוץ
אמיראלפיהדקלבן קיבוץ
אדווהאנגלמאיירצורדקלבן קיבוץ
רבידאנגלמאיירפרגבן קיבוץ
עינבלאנגלמאיירנרקיסבן קיבוץ
דליתאנגלמאיירנרקיסבן קיבוץ
יניבאנגלמאייררקפתבן קיבוץ
רזאנגלמאיירבן קיבוץ
לירוןאנגלמאיירשרוניגדירימוןבן קיבוץ
גליתאנגלמאיירבאומןגונטרפשושבן קיבוץ
דגןאסףזמירבן קיבוץ
שניאפלבאוםבן קיבוץ
תוםאפלבאוםבן קיבוץ
שחראקרנוגהסנוניתבן קיבוץ
אלוןאקררותינרקיסבן קיבוץ
רוניאקרשרהעומרבן קיבוץ
טלאשלבן קיבוץ
גיאאשלנרקיסבן קיבוץ
מוראשלכנעןפשושבן קיבוץ
סיאשלבן קיבוץ
בןאשלבן קיבוץ
עמריאשלבנטהעומרבן קיבוץ
שירהבאומןבן קיבוץ
יסמיןבאומןכהןדקלבן קיבוץ
שניבאומןבן קיבוץ
רועיבאומןטניהשקדבן קיבוץ
דליהבלוטשטייןזמירדבאילהבן קיבוץ
עופרבלוטשטייןהדבן קיבוץ
יפעתבן יוסףדקלבן קיבוץ
בעז בן נחוםכרמיתפרגבן קיבוץ
רונןבן נחוםבן קיבוץ
יפתחבן נחוםאפרתחרציתבן קיבוץ
יעקב (קיקי)בסיסמיכלאיילהילד חוץ
ארנהברגרתדהרשלמהבן קיבוץ
בת אלברגרבן קיבוץ
דגניתברגרטוגנדרייךדניאלומהבן קיבוץ
אביברגרסייקהאילהבן קיבוץ
אביטלברגרבן קיבוץ
שחרברנעפשושבן קיבוץ
דני ז"לגבישניצניםבן קיבוץ
נירגביששיבליםבן קיבוץ
מירבגוטמןרקפתילד חוץ
נטע ז"לגולדברגשטיינשליפראלישחףבן קיבוץ
דוריתגולדברגאלוני (?)רקפתבן קיבוץ
נעםגולן זמירבן קיבוץ
רונןגולן רקפתבן קיבוץ
חגיתגולן סוויסהתמירפרגבן קיבוץ
דרורגומלחרציתבן קיבוץ
ענתגומלפרנקדוביבן קיבוץ
יעלגומלבן קיבוץ
אביבגומלשקדבן קיבוץ
איתיגינתבן קיבוץ
יונתןגינתבן קיבוץ
ענבלגלרימוןבן קיבוץ
רעותגלבן קיבוץ
שגיתגלדקלבן קיבוץ
נופרגל פרגבן קיבוץ
גיאגלבועבן קיבוץ
עמיתגלבועבן קיבוץ
נטעגלבועבן קיבוץ
גיאגליןבן קיבוץ
אסףגליןבן קיבוץ
גונןגליןבן קיבוץ
ברגליןבן קיבוץ
ינירגנזבורגפרגבן קיבוץ
אביגלגנזבורגבן קיבוץ
אלהגנזבורגמדמונימעוזחרציתבן קיבוץ
יוסקהגרוףשיבליםבן קיבוץ
אילן ז"לגרוףבן קיבוץ
אמנוןגרוףאילהבן קיבוץ
איריסגרוףנאורנמרוד ז"לאורןבן קיבוץ
ענתדוידוביץבן קיבוץ
נירדוידוביץרימוןבן קיבוץ
ליאורדוידוביץשקדבן קיבוץ
חןדוידוביץחרציתבן קיבוץ
אמוץדוידיאןחוףבן קיבוץ
מתןדוידיאןבן קיבוץ
אלוןדוידיאןבן קיבוץ
גונןהוכברגאורןבן קיבוץ
יגאלהוכברגשיבליםבן קיבוץ
גילההוכברגשולנראיציקעומרבן קיבוץ
הדסויגלשקדבן קיבוץ
עודדויגלחרציתבן קיבוץ
עומרוייספרגבן קיבוץ
נדבוייסחרציתבן קיבוץ
חגיוייסשיבליםבן קיבוץ
אבנרוייסבן קיבוץ
נגהוייסשחרנמיאורןבן קיבוץ
זוהרוייסשחףבן קיבוץ
רותםוייסבן קיבוץ
גלורדיאפרתסנוניתבן קיבוץ
יצהרורדישולירקפתבן קיבוץ
ניצןורדיהנהאלומהבן קיבוץ
ישיורדיאוריתבן קיבוץ
יובלזולדןזךעיליתאילהבן קיבוץ
לינורזידנברגרכבנירשקדבן קיבוץ
איתיזידנברג ענבלחרציתבן קיבוץ
גביזיובן קיבוץ
שניזיופשושבן קיבוץ
איילתזיושחףבן קיבוץ
גיתיזךבן קיבוץ
ינאיזמירדקלבן קיבוץ
עמוסזמירחרציתבן קיבוץ
ניבזמיררימוןבן קיבוץ
ליזמירזמיר לויפרגבן קיבוץ
אילאילחיטיןפשושבן קיבוץ
מעיןחיטיןשקדבן קיבוץ
זהרהחיטיןשטיינברג חיטיןזמירבן קיבוץ
אבישיטנאבן קיבוץ
דפיטנאבן קיבוץ
דניטנאזמירבן קיבוץ
ניליטסהרקפתילד חוץ
רןיוגבמיכלשחףבן קיבוץ
גיליוגבנרקיסבן קיבוץ
דניתיוגבהיימןשיפשושבן קיבוץ
ניריתיוגבגלבועיגאלאורןבן קיבוץ
ענתיודפתאלומהבן קיבוץ
נעמהיודפתאלטשולרנרקיסבן קיבוץ
לילךיודפתבן קיבוץ
קרןילוןשלזינגרזמירבן קיבוץ
הדסילוןנרקיסבן קיבוץ
תומרילוןזמירבן קיבוץ
אורליילוןרייכרגונןאורןבן קיבוץ
ארזילוןסנוניתבן קיבוץ
פלגיצחקי
אלכסכ"ץניצניםילד חוץ
ליאתכהןדקלבן קיבוץ
הדרכהןמיכלשקדבן קיבוץ
אלי כהןזהבהבן קיבוץ
עמיתכהןרימוןבן קיבוץ
אליאנה ז"לכהןקטניטירןזמירבן קיבוץ
שירליכהןאיפרגןרקפתבן קיבוץ
גילאיכהןפרגבן קיבוץ
עודד ז"לכהןשיבליםבן קיבוץ
גיליכהןדינרנמרדרקפתבן קיבוץ
מעיינה ז"לכץבן קיבוץ
דפנה ז"לכץטבומשהרקפתבן קיבוץ
אופירהכץשופן כץאלעדזמירבן קיבוץ
נטעלוטםבן קיבוץ
צליללוטםבן קיבוץ
סלעיתלויפודורסנוניתבן קיבוץ
רותםלויפשושבן קיבוץ
סיגללויסנוניתבן קיבוץ
רזלויסוליסנוניתבן קיבוץ
איתןלויטחליאילהבן קיבוץ
אופירלויטבן קיבוץ
עידומזורבן קיבוץ
עפרימזורבן אשרפרגבן קיבוץ
עינבמזוראזוטגולןחרציתבן קיבוץ
ירון ז"למנדוקימנורענתבן קיבוץ
רעיה מנדוקידביריוסישיבליםבן קיבוץ
עינתמנדוקימנורסנוניתבן קיבוץ
אסףמנשהיפעתשקדבן קיבוץ
יניבמנשהרימוןבן קיבוץ
עידןמנשהזמירבן קיבוץ
ענברנאורבן קיבוץ
אופירנאורבן קיבוץ
רבידנאורבן קיבוץ
נמרוד ז"לנאוראיריס אלומהבן קיבוץ
דניסגלפשושילד חוץ
נעהסדןחרציתבן קיבוץ
טליהסדןרימוןבן קיבוץ
עדיסדןזמירבן קיבוץ
חנהלהסולימןסולימן טוויזרדנישקדבן קיבוץ
מיכלסולימןקבלושיחרציתבן קיבוץ
רחליסולימןזכריאריפשושבן קיבוץ
שלומיסולימןדקלבן קיבוץ
בת שבע סולימןאסיףאליזמירבן קיבוץ
שגיאסולימןניצןרימוןבן קיבוץ
עידיתסטיירגרומןברוךנרקיסבן קיבוץ
ריביסטרולרימוןבן קיבוץ
אביסטרולחרציתבן קיבוץ
שיסטרולפרגבן קיבוץ
אביעוזיאלגליתסנוניתבן קיבוץ
אוהדעוזיאלחמוטלדקלבן קיבוץ
ארנוןעוזיאלשגיתרקפתבן קיבוץ
אלעדעוזיאלנועהשקדבן קיבוץ
תמיעמיחיילד חוץ
מיכלעמירקרןקלאוסאלומהבן קיבוץ
זיועמירסיגלסנוניתבן קיבוץ
ליאורעמירעמיר גיארוןזמירבן קיבוץ
מירבעמירלוטםרפיאורןבן קיבוץ
כפירפוקסבן קיבוץ
מורןפוקספוקס- תמםרימוןבן קיבוץ
ראםפוקסבן קיבוץ
נוריתפזהכטבן קיבוץ
אורפזלוז טרנגושקדבן קיבוץ
לידיהפזסנוניתבן קיבוץ
ג'ניפר ורפיפינאליאסטרוגובן קיבוץ
נופרפינאליבן קיבוץ
גלפינאליבן קיבוץ
יעלפינאליעזראציוןשחףבן קיבוץ
אוריפינאליפרגבן קיבוץ
דורוןפינאלישקדבן קיבוץ
טלפינאליגיטהדקלבן קיבוץ
עוזיפינליאורןבן קיבוץ
נמרודפינליעומרבן קיבוץ
עידיתפלדמןשקדבן קיבוץ
גילפלדמןתהילהרימוןבן קיבוץ
מורפלדמןאלומיםבן קיבוץ
נתיבקדםבן קיבוץ
יערהקדםשקדבן קיבוץ
יורהקדםבן קיבוץ
יובלקוטנובסקיבן קיבוץ
פלגקוטנובסקיבן קיבוץ
ניצןקוטנובסקיבן קיבוץ
אהודקולטןאורןבן קיבוץ
ג"קיקופרשחףבן קיבוץ
חנהקופרבן קיבוץ
חגיתקורולבן קיבוץ
שירןקורולבן קיבוץ
סיוןקורולזמירבן קיבוץ
ליטלקורולבן קיבוץ
רויטלקורולחרציתבן קיבוץ
אורייןקורולפרגבן קיבוץ
דקלהקידרבן קיבוץ
מוטיקידרבן קיבוץ
שרוןקייטזמירבן קיבוץ
אסנת ז"לקייטססקיןדודאלומהבן קיבוץ
אילוןקייטחרציתבן קיבוץ
אפרתקייטשחףבן קיבוץ
אורןקייטרימוןבן קיבוץ
לביאקייטפרגבן קיבוץ
רחלקייטקריידןנרישיבליםבן קיבוץ
מיטלקייטרימוןבן קיבוץ
אסתרקלייןיצחקיצביקהניצניםבן קיבוץ
סמדרקלייןבומץיוסיעומרבן קיבוץ
ליהיאקרןבן קיבוץ
אדםקרןבן קיבוץ
דוריןקרןפרגבן קיבוץ
אמירהרוהיגבר שלוםיהודהנרקיסבן קיבוץ
שלומיתרוהיגליבניעירןעומרבן קיבוץ
רמירוהיגשיבליםבן קיבוץ
ענתרוזנפלדרקפתילד חוץ
יואברוטילד חוץ
דנירוטפרגילד חוץ
תמירויטמןעמיחידקלבן קיבוץ
נגה ז"לרויטמןאקרשחררקפתבן קיבוץ
ליעדרויטפרבבן קיבוץ
עדןרויטפרבבן קיבוץ
מעייןרויטפרבבן קיבוץ
איהרוןבן קיבוץ
עמירוןבן קיבוץ
אורנהרחמיםסנוניתבן קיבוץ
רותירייכמןדולינסקימוישל"השיבוליםבן קיבוץ
בועזרייכמןאלומהבן קיבוץ
עמיתרייכמןשחףבן קיבוץ
רןרייניץרימוןבן קיבוץ
ארזרייניץבן קיבוץ
כלניתרקובסקידקלבן קיבוץ
גליהרקובסקיגנוןיהודהרקפתבן קיבוץ
נרקיסרקובסקירימוןבן קיבוץ
שקמהרקובסקיזיופרגבן קיבוץ
גבעשגיאסנוניתבן קיבוץ
הדר ז"לשגיאקלמןגדינרקיסבן קיבוץ
ניצנהשגיאאלומהבן קיבוץ
חסיהשדהבן נחוםיזהרשיבליםבן קיבוץ
שחרשדהבן קיבוץ
דנהשדהאופירעידובן קיבוץ
שישדהבן קיבוץ
רוניתשדהלרנריוסיאורןבן קיבוץ
עופרהשדהפלדמןאביאילהבן קיבוץ
יואב ז"לשדהשיבליםבן קיבוץ
גלשדהבן קיבוץ
תמירשדהתהילהשחףבן קיבוץ
מרגליתשוורץעומרבן קיבוץ
אילנהשוורץניצנים
לילישוורץכץמוטירקפתילד חוץ
אלמוגשחרבן קיבוץ
ניצןשחראדריבן קיבוץ
טלשחרבן קיבוץ
צופיתשטיירשקדבן קיבוץ
איריתשטיירפשושבן קיבוץ
לילךשטיירכדרזיודקלבן קיבוץ
אורלישיפוניחרציתבן קיבוץ
דותןשיפוניבן קיבוץ
מורןשיפוניחמוטלפרגבן קיבוץ
ירוןשיפונינועהבן קיבוץ
אליעזר שמירבן קיבוץ
יריבשמירונסהזמירבן קיבוץ
עירןשמיראורןבן קיבוץ
תמרשמירנרקיסבן קיבוץ
יותםשמירפרגבן קיבוץ
עומרישמירבן קיבוץ
נורית ז"לשמירבן קיבוץ
גיאשניעדיזמירבן קיבוץ
מאיהשניחרציתבן קיבוץ
ענברשנישקדבן קיבוץ
גלעדשנירבן קיבוץ
דן ז"לשנירבן קיבוץ
יוחאישנירפרגבן קיבוץ
נעמהשנירבן קיבוץ
גדישרונילירוןרימוןבן קיבוץ
גלעדשרונימריםשיבליםבן קיבוץ
רןשרוניבן קיבוץ
גדי ז"לשרוניניצניםבן קיבוץ
שישרוניבן קיבוץ
טלישרונישמואליבן קיבוץ
ליליתדהרבן קיבוץ
שלמהתדהראורנהאלומהבן קיבוץ
תאירתדהרבן קיבוץ
אוריתתלמיבן פורתבן קיבוץ
עמוס ז"לתלמיאילהבן קיבוץ

10 thoughts on “בני קיבוץ”

 1. שלום לאבי וניצן ו…
  ראשית , ברצונינו לברך אתכם על היוזמה , הנחישות ומה שכבר בוצע באתר . כל הכבוד !! .
  אשר להערות :
  א. שמות : אסתר( קליין ) יצחקי . בן -זוג : צביקה ( החודש , אנו נשואים 44 שנים )
  צביקה , היה גם חבר קיבוץ בית – קמה.
  בן קיבוץ נוסף – שלא רשמתם : הבן הבכור שלנו , פלג יצחקי
  ב. ראיונות . שילחו לי בבקשה סיסמה ופרטים לכניסה לראיונות.
  תודה , שנה טובה . המשך יבוא

  1. אסתר, תודה על ההערות הענייניות – הכל יתוקן כמובן בקרוב.
   אין צורך בסיסמה כדי לצפות בראיונות – הקישור "ראיונות" בראש הדף הזה יפתח רשימת קישורים אל כל הראיונות שהעלינו ל youTube.

 2. לא מצאתי בשמות בני קיבוץ :
  גדי שרוני ז"ל – ניצנים
  דני גביש ז"ל – ניצנים
  עוד ב"ניצנים" (יבד"לא) : אלי כהן , עמי רון , אליעזר שמיר , אילנה שוורץ , אלכס כץ (ילד חוץ)
  לתשומת ליבכם – תודה

 3. אסתר, אבי וניצן שלום.
  סמדר קליין היא בת כתה שלי מאז ומעולם. הכתה שלנו נקראה עומר ולא ערבה. בתקופה שלנו לא היתה כתת ערבה בבית קמה.
  בכתה שלנו היו : נמרוד פינלי, שלומית רוהיג, עומרי אשל, עופר בלושטיין (הד) רוני אקר, סמדר ואנכי – גילה.
  בעבר הרחוק היתה גם מרגלית שוורץ ביתם של טובה ושויחט שוורץ.
  לימים הצטרפה לכתתנו בתור ילדת חוץ ויקי (פינלי). איני זוכרת את שם משפחתה הקודם.

  רצוי וכדאי לתקן את שם הכתה של סמדר לעומר וכן להוסיף את נמרוד פינלי לכתתנו.

 4. שלום, נכנסתי לאתר והתחלתי להנות . ראיתי את הדיונים עלי. מעניין. שולנר צודקת כמובן . ותודה לכולם.
  יישר כוח על מעשיכם ובהמשך אשתדל לעזור.

 5. תודה על התיקון ותודה על החיזוק מסמדר.
  מעניין כיצד אחותה אסתר יצחקי – הבת הבכורה של קיבוץ בית קמה – לא זכרה באיזו קבוצה סמדר היתה.
  העיקר שהטעות תוקנה ובא לציון גואל.
  למען הסר ספק אני נמצאת בקשר כזה או אחר עם שתי האחיות קליין במשך כל השנים.
  מי מכם שאינו זוכר – משפחת קליין ומשפחת הוכברג חיו בשכנות צמודה כמעט מיום הווסדו של הקיבוץ.

 6. אנא הוסיפו אותי
  עידית סטייר. קבוצת נרקיס. שם משפחה עכשוי: גרומן. נשואה לברוך.
  תודה

  1. עידית שלום,
   את מופיעה ברשימת שמות בני הקיבוץ, בין שלומי סולימן לשי סטרול.
   להשתמע, אבי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

ארכיון מקוון של קבוץ בית קמה: תיעוד, ראיונות, תמונות …